Bộ môn Kỹ thuật Y sinh
Bộ môn Kỹ thuật Y sinh  
Danh sách giảng viên
Danh sách cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của bộ môn KT ĐK&TĐH  
Bộ môn: Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa
Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Phenikaa  

Phòng thí nghiệm Nanosensors (iSensors)
Hybrid and Nanowires materials from synthesis to gas sensing applications  
Phòng thí nghiệm: Mạch điện và Hệ thống (CiSys)
Các nghiên cứu của nhóm tập trung vào các hệ thống, triển khai thực hiện mạch điện và các ứng dụng thực tế  
Phòng thí nghiệm: Spintronics và Công nghệ vi từ (SMMT)
Một hướng phát triển mới của công nghệ vẫn dựa trên nền tảng tính chất của điện tử để vượt qua bức tường hạn chế của công nghệ dòng điện tử (Si-CMOS), đó là khai thác thuộc tính thứ hai ...