Phòng Thực hành/Nhóm Nghiên cứu (Labs)

2/23/2019 4:39 AM
Cơ sở vật chất Khoa Điện – Điện Tử
I.Phòng Thí nghiệm/ Thực hành
  • Kỹ thuật Vi Xử Lý-PLC
  • Đo lường & Cảm biến
  • Điện tử Công Suất
  • Điện tử Cơ bản
  • Điện Tử Y Sinh
II.Nhóm Nghiên cứu/Laboratories
  • Nanosensors (iSensors)
  • Circuits and Systems Research Group (CiSys) 
  • Advanced Nanostructured Materials (ANM)
  • Spintronics and Micro-Nano Magnetic Technology (SMMT)