Lĩnh vực nghiên cứu

2/21/2019 4:21 AM
 1. Lĩnh vực về Cảm biến Nano (Nhóm iSensors)
  • Hybrid materials made of carbon nanotubes and semiconductor metal oxides for gas sensing applications.
  • Low dimensional nanostructures (nanoparticle and nanowires) of metal oxides for gas sensing applications.
  • Synthesis, characterizations, and applications of GRAPHENE.
  • Nanofibres via electrospinning for nanosensors, nanocatalysis, filtration, and protective clothing.
 2. Lĩnh vực về Vật liệu có cấu trúc Nano (ANM)

  Vật liệu có cấu trúc nano được chế tạo bằng công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử từ pha hơi – Atomic Layer Deposition (ALD) ứng dụng trong các lĩnh vực:

  • Nano điện tử
  • Xúc tác và môi trường
  • Cảm biến khí
  • Chuyển hóa và lưu trữ năng lượng
 3. Lĩnh vực về Mạch điện và Hệ thống (CiSys)
  • Định hướng nghiên cứu cơ bản
   • Mạch điện tử tương tự
   • Mạch điện tử dựa trên FPGA
   • Hệ thống thông tin bảo mật
   • Hệ thống phi tuyến
  • Định hướng nghiên cứu ứng dụng
   • Mạch tạo dao động
   • Mạch điện dùng cho xử lý tín hiệu
   • Mã hóa thông tin
   • Định đường cho robot
   • IoT và ứng dụng
 4. Lĩnh vực về Spintronics và Cảm biến Từ (SMMT)
 • Định hướng nghiên cứu cơ bản
  • GMR & TMR effects, Exchange bias, Single Spin Electron Tunneling, Haft-metallic ferromagnets, Soft magnetic materials for Sensor applications, …
  • Spin Transfer Torque (truyền xoắn spin),
  • Magnetic super-k materials
  • Spin Hall effect
  • Spin caloritronics (hiệu ứng từ nhiệt spin).
 • Định hướng nghiên cứu ứng dụng
 • Magnetic sensors: Spin valve sensors, Fluxgate sensors, Tunneling Magnetoresistance Sensors.
 • Magnetic sensor applications: Eddy current sensors, Electronic compass, Current sensors, Non-contact sensors, Metal sorting, Vehicle detection - categorization, and Magnetic isolated switches, …