Danh sách cán bộ Khoa Điện - Điện tử

2/27/2019 5:23 AM
   

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Phó Hiệu Trưởng

Trưởng Khoa

h-index: 33; Citation > 3400 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 120

Email: hieu.nguyenvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

http://orcid.org/0000-0002-9613-9108

Full CV

 

 

TS. Lương Văn Sử

Phó Trưởng Khoa

h-index: 5; Citation 66 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 16
 

Email: su.luongvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

PGS. TS. Trần Đức Tân

Phó Trưởng Khoa

h-index: 11; Citation 490(Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 22
 

Email: tan.tranduc@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS. Vũ Ngọc Hải

Trưởng phòng KHCN&HTQT

h-index: 7; Citation 152 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 15
 

Email: hai.vungoc@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS. Bùi Văn Hào

Trưởng Phòng TS&TT

h-index: 12; Citation 380 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 26
 

Email: hao.buivan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV

 

   

TS. Phạm Việt Thành

Giảng viên/Nghiên cứu viên
h-index: 27; Citation >1000 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 70
 

Email: thanh.phamviet@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

h-index: 4; Citation 58 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 6
 

Email: tuan.nguyenhuu@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS.Nguyễn Viết Hương

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

(Google Scholar)

ISI-Scopus papers
 

Email: huong.nguyenviet@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa

Giảng viên/Nghiên cứu viên

(Google Scholar)

ISI-Scopus papers
 

Email: khoa.nguyendang@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS. Lê Minh Huy

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

h-index: 9; Citation >220 (Google Scholar)

ISI-Scopus papers > 30
 

Email: huy.leminh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS.Nguyễn Đình Chi

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

(Google Scholar)

ISI-Scopus papers
 

Email: chi.nguyendinh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

 

TS.Lê Viết Thông

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

(Google Scholar)

ISI-Scopus papers
 

Email: thong.leviet@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV