Danh sách cán bộ Khoa Điện – Điện tử

2/27/2019 5:23 AM

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Phó Hiệu trưởng
Trưởng Khoa
Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh

H-index: 38; >4000 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >140

Email: hieu.nguyenvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

http://orcid.org/0000-0002-9613-9108

Full CV

 

TS. Lương Văn Sử

Phó Trưởng Khoa

H-index: 6; >90 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >16
 

Email: su.luongvan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV


 

PGS. TS. Trần Đức Tân

Phó Trưởng Khoa

H-index: 12; >600 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >30
 

Email: tan.tranduc@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Publons

Full CV

Website

 

TS. Vũ Ngọc Hải

Trưởng phòng KHCN&HTQT
Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng

H-index: 7; >190 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >20
 

Email: hai.vungoc@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Bùi Văn Hào

Trợ lý Hiệu trưởng

Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng

H-index: 13; >500 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >30
 

Email: hao.buivan@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Phạm Việt Thành

Giảng viên/Nghiên cứu viên

H-index: 28; >2000 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >80
 

Email: thanh.phamviet@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Scopus

Researchgate

ORCID

Full CV

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

H-index: 4; >80 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: 10
 

Email: tuan.nguyenhuu@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Nguyễn Viết Hương

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

H-index: 7; >130 citations 
(Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >20
 

Email: huong.nguyenviet@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa

Giảng viên/Nghiên cứu viên

(Google Scholar)

ISI-Scopus papers
 

Email: khoa.nguyendang@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Lê Minh Huy

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

H-index: 10; >270 citations (Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >30
 

Email: huy.leminh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Nguyễn Đình Chi

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

(Google Scholar)

ISI-Scopus papers
 

Email: chi.nguyendinh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

TS. Lê Viết Thông

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

H-Index: 8; >1390 citations
(Google Scholar)

ISI-Scopus papers: 9
Email: thong.leviet@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

   

TS. Nguyễn Ngọc Việt

Giảng viên/ Nghiên cứu viên

H-Index: 5; >50 citations(Google Scholar)

ISI-Scopus papers: >10

Email: viet.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn/

Google Scholar

Researchgate


ORCID


Full CV

 

TS. Dương Chính Cương

Phó Trưởng phòng ĐT & QLSV
Giảng viên/Nghiên cứu viên

Email: cuong.duongchinh@phenikaa-uni.edu.vn

Google Scholar

Researchgate

ORCID

Full CV

 

Đoàn Diệu Huyền

Thư ký/Giáo vụ Khoa

 

Email: huyen.doandieu@phenikaa-uni.edu.vn

Điện thoại: 0988 820 808

Full CV