Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

28/2/2019 202 lượt xem
Bộ môn Kỹ thuật Y sinh  

Danh sách giảng viên

23/2/2019 323 lượt xem
Danh sách cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của bộ môn KT ĐK&TĐH  

Bộ môn: Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

23/2/2019 246 lượt xem
Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Phenikaa