Giới thiệu Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Robot

6/1/2020 1518 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo và Robot là một trong những ngành trụ cột quan trọng nhất trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho robot được xem là một trong những nhu ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 1368 lượt xem
Chương trình đào tạo Điện tử – Viễn thông với các định hướng ứng dụng Thiết kế mạch tích hợp, Hệ thống nhúng và IoT tại Trường Đại học Phenikaa đào tạo những kỹ sư có khả năng tiếp cận ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 2267 lượt xem
Kỹ thuật Y sinh là một lĩnh vực khoa học ứng dụng. Nền tảng của Kỹ thuật Y sinh là sự kết hợp giữa các nguyên lý kỹ thuật như điện, điện tử, tin học, cơ khí, vật liệu,… với ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6/1/2020 1830 lượt xem
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, phát triển, thiết kế, ứng dụng, và vận hành các hệ thống sản xuất “tự động hóa” – “thông minh” trong đó bao gồm các kỹ thuật ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo và Robot

6/1/2020 1518 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo và Robot là một trong những ngành trụ cột quan trọng nhất trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho robot được xem là một trong những nhu ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

6/1/2020 1368 lượt xem
Chương trình đào tạo Điện tử – Viễn thông với các định hướng ứng dụng Thiết kế mạch tích hợp, Hệ thống nhúng và IoT tại Trường Đại học Phenikaa đào tạo những kỹ sư có khả năng tiếp cận ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh

6/1/2020 2267 lượt xem
Kỹ thuật Y sinh là một lĩnh vực khoa học ứng dụng. Nền tảng của Kỹ thuật Y sinh là sự kết hợp giữa các nguyên lý kỹ thuật như điện, điện tử, tin học, cơ khí, vật liệu,… với ... 

Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6/1/2020 1830 lượt xem
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, phát triển, thiết kế, ứng dụng, và vận hành các hệ thống sản xuất “tự động hóa” – “thông minh” trong đó bao gồm các kỹ thuật ...