Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT

21/2/2019 86 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

13/2/2019 94 lượt xem
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Quy chế đào tạo Tiến sỹ

28/2/2019 99 lượt xem
Quy chế đào tạo Tiến sỹ  

Quy chế đào tạo Thạc sỹ

28/2/2019 78 lượt xem
Quy chế đào tạo Thạc sỹ