Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT  
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo  
Quy chế đào tạo Tiến sỹ
Quy chế đào tạo Tiến sỹ  
Quy chế đào tạo Thạc sỹ
Quy chế đào tạo Thạc sỹ  

Danh sách đề tài TN (SMMTLab)
Danh sách đề tài TN (TS. Lương Văn Sử hướng dẫn)  
Danh sách đề tài TN (Cisys)
Danh sách đề tài TN (thầy TS. Phạm Việt Thành hướng dẫn)