Nội quy thư viện và Quy định khoản thu lệ phí tại thư viện

5/4/2020 10:30 AM

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định về một số khoản thu lệ phí tại Thư viện Trường Đại học Phenikaa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện và quy chế mẫu về tổ chức Thư viện trường Đại học,

Căn cứ quy định số 70/2014/QĐ-TTg ngà 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây và Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 21/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Thành Tây thành Trường Đại học Phenikaa;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHP-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Phenikaa;

Xét đề nghị của Trường phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

Chi tiết xem tại

Quy định 1

Quy định 2